OK! Boeken

Vele dialogen hebben wij gevoerd over ons boek dat in 2018 bij de OK webapplicatie uitkomt.
Het boek beschrijft een methodiek, die wij het OK model hebben genoemd. OK staat voor zowel Organisatie-Kundig als voor meervoudige waarde die door belanghebbenden als OK ervaren wordt.

De methodiek ondersteunt uw organisatie om feitelijkheden die spelen in de omgeving, binnen de organisatie en binnen netwerken van mensen zorgvuldig waar te nemen. U leert deze waarnemingen via duidelijke denkstappen te beoordelen, waardoor een scherp beeld ontstaat van te prioriteren vraagstukken.

Vanuit deze geprioriteerde vraagstukken neemt de methodiek u mee naar de oorzaak van vraagstukken, het nemen van besluiten om de oorzaak weg te nemen en het inrichten van een beheerst uit te voeren implementatieplan. Tot slot leert u het plan (planevaluatie), het proces om tot het plan te komen (procesevaluatie) en de effecten van het plan (productevaluatie) scherp te evalueren.

Een belangrijk uitgangspunt van Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis is het denken in waarde-soorten, gebaseerd op het model van het International Integrated Reporting Council (IIRC). Daarin worden zes waarde-soorten afgebakend: natuurlijke, materiële, menselijke, sociaal-relationele, intellectuele en financiële waarde. De gedachte hierachter is dat organisaties voor meer verantwoordelijk zijn dan voor winst alleen. De noodzaak van toekomstbestendig economisch handelen wint steeds meer terrein. Dit betekent het in balans brengen van de economische verantwoordelijkheid van de organisatie met de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Inderdaad: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de OK! methode staan mensen centraal. De mensen zijn namelijk degenen die waarde toevoegen aan organisatie en omgeving.

Het model van het IIRC is de basis voor de nieuwe integrale verantwoordingsplicht die vanuit de EU van alle ondernemingen zal worden geëist. Integraal vraagt om dialoog met alle interne en externe belanghebbenden van de onderneming. Toekomstbestendig ondernemen biedt met de OK! methode een gestructureerde methodiek voor het waarnemen, analyseren en aanpakken van organisatievraagstukken. Daardoor kan een bijdrage worden geleverd aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden en stafmedewerkers in organisaties, organisatieadviseurs en accountants. De behandelde methoden en instrumenten kunnen concreet bijdragen aan het beter afwegen van belangen, gericht op meervoudige waarde-creatie. Door het gebruik van de OK! methode kan de eigen verantwoordelijkheid beter worden genomen, gericht op het vinden van evenwicht tussen de verschillende waarde-soorten, zowel in de organisatie als tussen organisatie en omgeving.

De logische stappen die je doorloopt zijn:

Het samenhangend waarnemen en initieel waarderen van dat wat speelt in:

De omgeving
Mensen en netwerken van mensen
Organisatie-aandachtsgebieden.

Het relateren en groeperen van de waarnemingen en het afbakenen van vraagstukken

Het oorzaakgericht onderzoeken van afgebakende vraagstukken

Het gestructureerd nemen van besluiten over de aanpak van gevonden oorzaken

Het ontwikkelen van omgevingsgevoelige en tegelijkertijd gestructureerde implementatieaanpakken voor het doorvoeren van de genomen besluiten

Het boek biedt organisaties, trainers, adviseurs een gedegen basis voor het kijken naar de organisatie in haar omgeving en hoe mensen daarin participeren. De methodologie leidt ertoe dat vraagstukken in de diepte waargenomen worden. Vooral voor het Klein- en Middenbedrijf waardevol om beter inzicht te krijgen in de omgeving en de wijze waarop de organisatie daarop is afgestemd.

Menu